Ders Açıklamaları

 

 

CSE 503 - İleri Bilgisayar Matematiği Özyineli problemler. Toplamlar. Tamsayı fonksiyonları. Sayı teorisi. İkiterimli katsayıları. Özel sayılar. Kesikli olasılık. Asimptotik analiz.

 

CSE 504 - İleri Numerik Hesaplama Stirling ve Gauss formülleri. Enterpolasyon. Sayısal integral. Sayısal türev. Taylor serisi, hata analizi. Denklem köklerini bulma. Yarılama yöntemi. Polinom interpolasyonu. Simetric ve lineer olmayan problemler için Krylov türü iterasyon metodları. Çoklu-grid yöntemlerinde ileri konular.

 

CSE 505 - Kesikli Sistemler için İleri Olasılık Teorisi Olay cebri ve aksiyomları. Olasılık teorisi. Rastgele değişkenler. Kesikli ve sürekli olasılık dağılımları. Dönüşümler ve uygulamaları. Stokastik süreçler. Markov zincirleri. Karar teorisi ve istatistiğe giriş.

 

CSE 511 - Algoritma Teorisi Algoritmaların tasarım kavramları ve algoritmaların karmaşıklık analizi, özyineleme denklemlerinin çözümü ve biçimsel ispat yöntemleri, düzen ve büyüme hızına giriş, böl ve yönet yaklaşımı, dinamik programlama, fırsatçı yaklaşımı, grafik algoritmaları, dizgi algoritmaları, NP teorisi, yaklaşım algoritmaları.

 

CSE 512 - Buluşsal Arama Teknikleri Evrimsel algoritmalar: genetik algoritmalar, genetik programlama, evrimsel programlama, evrimsel stratejiler, evrimsel algoritma uygulamaları ve bu alandaki gelişmeler, Sosyal algoritmalar (parçacık sürüsü optimazyonu vb), harmoni aramaları, benzetilmiş tavlama, tabu ve diğer yerel araştırma metodları. Dönem projesi ağırlıklı.

 

CSE 513 - Nesne Yönelimli Programlama Modüler programlama tasarımına yaklaşımlar, temel nesne kavramları: Sımıflar ve varlıklar, tekli ve çoklu kalıtım ve nesne hiyerarşileri, sarmalama, çokbiçimlilik, arayüzler, kural dışı durum işleme, nesneye yönelik tasarım ve modelleme ilkelerine dayalı olarak nesneye yönelik programlama ile ilgili ödev ve dönem projeleri.

 

CSE 515 - İleri Java Programlama Java’nın ileri hızlı uygulama gelişt’rme (RAD) teknikleri ve kavramları, Grafiksel Kullanıcı Arayüz] (GUI) tasar, gelişmiş ağlar (TCP/IP) ve web (JSP) uygulaması geliştirme, Tomcat sunucu uygulaması geliştirmeye giriş, Java Veritabanı Bağlantısı (JDBC), Mobil ortamlar ve teknolojileri (örn: Android; SIP). UML formatında tasarlanmış ve raporlanmış dönem projeleri ve sistem geliştirme ödevleri.

 

CSE 516 - Nesneye Dayalı Tasarım Nesneye yönelik modelleme, kavramlar, diller, tasarım modeli uygulama, nesneye yönelik gereksinimler ve tasarım ilkeleri, teknikler ve modelleme simgeleri, Grafiksel Kullanıcı Arayüz tasarımı, web (JSP) uygulama geliştirme, ve dağıtık nesneye yönelik hesaplama, UML formatında tasarlanmış ve raporlanmış dönem projeleri ve sistem geliştirme ödevleri.

 

CSE 517 - Tasarım Örüntüleri Tasarım şablonları dahilinde yazılım geliştirmenin gözden geçirilmesi. Nesne yönelimli programlamanın gözden geçirilmesi. Güçlü tip kullanımı ve yerdeğiştirmenin temel ilkeleri. UML ye giriş. Değiştirilebilirlik için tasarı teknikleri. Nese yönelimli tasarım için tasarım şablonları: Strateji şablonu, Gözlemci şablonu, Dekoratör şablonu, İmalathane ve Sanal İmalathane şablonu, Tekil şablonu, Komut şablonu, Adaptör ve Cephe şablonu, İskelet Metodu şablonu, Adımlayıcı şablonu, Durum şablonu, Vekil şablonu ve Bileşik şablonlar.

 

CSE 518 - Telekomünikasyon Uygulamaları için Yazılım Tasarımı Java’da soket ve Ağkurma programlamaya giriş.URL bağlantıları yaratma, istemci ve sunucu uygulama, HTML iletişim protokolleri, web tabanlı programlamaya giriş, HTML, CSS, PHP, servlet/applet, ön plan ve miras sistemleri için stemci taraflı programlama teknikleri. Thin and Thick istemci uygulamaları, koşutzamanlı işlemeye, parallel işleme ve çok izlekli işlemeye giriş, Java ile IP telefon ve oturum başlatma protokolüne (SIP) giriş.

 

CSE 519 - Hesaplama Geometrisi Kesikli geometride hesaplama problemleri algoritma ve veri yapıları, lineer programlama, ortogonal alan arama, nokta tespit etme, Voronoi diagramları, Delaunay üçgenleme, doğru parçası kesişimi, tek yönlü alan arama, birörnek olmayan örgü, dörtlü ağaçlar.

 

CSE 524 - Bilgisayar Sistemleri Performans Hesaplama Bilgisayar tasarımının nicel temelleri, performans metrikleri, komut düzeyinde paralellik, boruhattı performansı, bellek hiyerarşisi, önbellek performansı, girdi/çıktı performansı, dağıtık bellek, paylaşımlı bellek ve dağıtık paylaşımlı bellek mimarilerinin performansı, performans ölçümü ve öngörüsü, denektaşı testi, dile bağımlılık.

 

CSE 526 - Yenilenebilir Hesaplama -

 

CSE 531 - Bilgisayar Güvenliği İlkelerin öğrenimi,bilgisayar güvenliği ve veri koruması için mekanizma ve algoritmalar, giriş control modelleri, tanılama ve kimlik doğrulama, sayı teorisi temelleri, şifreleme teknikleri, tasarım ilkeleri, değerlendirme metotları, ağ güvenliği uygulamaları. Dönem projesi ağırlıklı.

 

CSE 532 - Dağıtık İşletim Sistemleri Dağıtık Sistemlerde tasarım konuları, donanım ve yazılım konuları, süreçlerarası haberleşme, uzaktan yordam çağırma, uzaktan metod yürütme, grup haberleşmesi, dağıtık senkronizasyon, karşılıklı dışlama, fiziksel ve mantıksal saatler, işlemler ve işlemci tahsis etme, çizelgeleme problemleri, hata toleransı, yineleme, tutarlılık kontrol algoritmaları, dağıtık atomik hareketler, seriye çevirme, gerçek zamanlı dağıtık sistemler.

 

CSE 533 - İleri Bilgisayar Mimarisi Performans, enerji/güç ve karmaşıklık, komut kümesi ilkeleri, boruhattı ve boruhattı tehlikeleri, statik ve dinamik komut çizelgeleme mekanizmaları, spekülatif ve sıra-dışı yürütüm, super-skaler ve super-boruhattı işlemciler, hafıza hiyerarşisi tasarımı, VLIW, CMP, SMT, veri akışı, çoklu-grup mimarileri.

 

CSE 534 - Dağıtık Programlama Temel prensipler, programlama teknikleri, çok izlekli (multi-threaded), dağıtık and paralel hesaplamalar için önemli uygulamalar ve performans konuları, dağıtık sistemlerin nitelendirmesi, koşutzamanlı (concurrent) hesaplamanın temelleri, paylaşımlı bellek programlaması (süreçler, eşzamanlama, kilitler, bariyerler, semaforlar, koşul değişkenleri), dağıtık programlama, süreç etkileşimi için algoritmalar, Grid hesaplama, dağıtık programlama için ara katman yazılımları.

 

CSE 535 - İşletim Sistemleri Tasarımı İşletim sistemi kavramları, yapıları, servisleri, süreç yönetimi, süreçler arası haberleşme, koşutzamanlı süreçler, eşzamanlama, CPU çizelgeleme, bellek yönetimi: takaslama, sayfalama, bölümleme, sanal bellek, sayfa yerdeğiştirme, ikincil depolama yönetimi, disk çizelgeleme, dosya yönetimi, disk alanı yönetimi, atomik hareketler, güvenlik ve koruma. Dönem projesi ağırlıklı.

 

CSE 536 - İşletim Sistemlerinde İleri Komutlar İşlem Yönetiminin tasarım ilkeleri, eşzamanlama, süreçlerarası haberleşme, bellek yönetimi, aygıt yönetim, tek işlemci ve çoklu işlemci işletim sistemlerinin bileşenleri. Dönem projesi ve çekirdek seviyede programlama.

 

CSE 538 - Gerçek Zamanlı Sistemler Gerçek zamanlı uygulamalara bakış, tekişlemci çizelgeleme bağımsız görev modelleri, zorunlu ve hafif kısıtlı gercek zaman karşılaştırması, referans modele bakış, klasik tek işlemcili çizelgeleme, statik ve dinamik çizelgeleme yaklaşımları, gerçek zamanlı sistemlerin zorluklarıyla uğraşma, işkesen ve işkesmeyen, dinamik ve statik öncelikli sistemler, çokluişlemciden bağımsız görev modelleri, öncelikli kalıtım ve öncelikli tavan protokolleri, yığıt kaynak protokolü, kaynak paylaşımı, kilitsiz yaklaşım, gerçek zamanlı ve gerçek zamanlı olmayan ertelemeli ve aralıklı sunucular, sabit kullanım ve toplam bantgenişliği sunucuları, çizelgelmede hak, çokluişlemciler ve dağıtık sistemler, gerçek zamanlı hesaplama için gerekli temel fonksiyonlar, ticari işletim sistemleri.

 

CSE 542 - Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı Bilgi doğası ve bilgi karmaşıklığı seviyeleri, bilgi teorisi, bilgi sistemleri organizasyonu ve değerlendirmesi, geçici ve devamlı bilgi saklama sistemleri, temsil ve modelleme bilgisi, insane bilgisayar etkileşimi ve bilgi sistemleri için gereksinimler ve modellemeler, yerel ve geniş alan ağları, bağlantılı metin ve medya, dijital kütüpaneler, çoklu medya bilgi sistemleri, web tabanlı bilgi sistemleri, hizmet olarak yazılım, belirli system tasarım konularının sosyal ve yasal sonuçları, fikir hakları, bilgi merkezli toplulukta gizlilik ve sivil haklar, IS yapıları ve kurmanın evrimi, yeni teknolojiler: very madenciliği, web madenciliği, internette suç ve gizlilik konularıda tartışılacaktır. Dönem ödevleri belirlenecek, sunum yapılacak ve savunulacak.

 

CSE 543 - Yazılım Mühendisliği Yazılım geliştirmede hayat döngüsü, nesnel yönelimli tasarım ve geliştirmeye bakış, kullanıcı merkezli tasarım, tekrar kullanılabilir yazılım teknolojileri, yazılım kalite kavramları, arayüz taarımı, veri tasarımı, yazılım parça tasarımı, görsel modelleme, dokümantasyon, test, bakım, daha yeni geliştirilmiş işlem teknolojileri, tekrar kullanılabilirlik, yazılım kalite yönetimi. Grup projeleri ağırlıklı.

 

CSE 544 - Yazılım Mühendisliğinde İleri Konular Kaliteli yazılımın metotlu yapısı için ilkeler ve teknikler, yazılım gereksinimlerini belirtme, modül belirtme teknikleri, program doğruluğunun ispatı, test, kalite değerlendirme, geçerlilik sınama ve diğer seçilmiş konular. Dönem projesinde kişisel araştırma ve uygulama.

 

CSE 548 - Veritabanı Yönetim Sistemleri Veri tabanı tasarım algoritmaları ve uygulamaları, varlık ilişkisi, hiyerarşik, ağ ve ilişkisel veri tabanları, sorgu dilleri, ilişkisel cebir ve matematiği, veri bağımlılıkları, normal formlar, nesne yönelimli ve dağıtık veritabanları, eş zamanlı, bütünlük, ve güvenlik konuları, veritabanı sistemlerinin tasarımı ve yazılımın dönem projesi olarak sunulması.

 

CSE 552 - Dil İşlemcileri Derleyıci ve yorumlayıcı teorisi, tasarımı ve uygulaması. Kod üretimi ve eniyileme. Yazılım boruhattı, döngü analizi, liste çizelgeleme, iz çizelgeleme, öngörülü talimatlar, kayıt yeniden adlandırma. Java sanal makinası.

 

CSE 553 - Hesaplama Teorisi Hesaba dayalı işlemin teorik analizi; temel kavamlar, soyut programlar, hesaba dayalı makinaların sınıfları ve onların eşdeğerleri, özyineli fonksiyon teorisi, çözümlenemeyen problemler, kararsızlık. Church’ün tezi, Kleene’nin teoremi, program eşdeğerleri, ve genelenebilme, kabulenebilme. Hesaba dayalı karmaşık ve NP-Tam problemler.

 

CSE 557 - Kuantum Hesaplama Kuantum mekaniğine giriş. Kuantum hesaplamalarına giriş. Klasik ve Kuantum bitleri, özellikleri, tersinir işlemler. Kubitlerin ölçülmesi. Genel kuantum hesaplama işlemi. Basit kuantum hesaplamalı problemler: Deutsch Problemi, Bernstein-Vazirani Problemi, Simon Problemi. Bir kuantum bilgisayar ile arama: Grover İterasyonu. Kuantum şifreleme ve karıştırmanın diğer kullanım alanları. RSA şifrelerinin kuantum hesaplama ile çözülmesi. Kuantum hata düzeltmesi.

 

CSE 562 - Yapay Zeka Yapay zeka ve akıl felsefesi. Arama tekniklerine bakış, Hesaba dayalı öğrenme teorisi, denetlenen ve denetlenmeyen sınıflandırıcılar, vektör makinalara destek, sinirsel ağları ve evrimsel algoritmalar. Dağıtık yapay zeka ve doğal dil işlemeye giriş. Dönem projesine önem verilir.

 

CSE 564 - Yapay Sinir Ağları Sinir ağları ve evrim algoritmaları hesaplama teorisine ve uygulamlarına giriş. Sinir hücreleri ve sinir ağlarının matematiksel ve hesaplama modelleri. Sinirle bağlantılı bellekler, şekil sınıflandıranlar, fonksiyon yaklaşı yapanlar, öğrenme sağlayan algoritmalar. İstatiksel algoritmalar ve genetik algoritmaları. Anlama ve sinirsel modellemeler, simulasyon araçalrının kullanımı. Dönem projesi ağırlıklı.

 

CSE 568 - Robotbilim Geometrik modeller, tesirler, sonuç çıkarma süreci temsili, nesneler ve uzayla ilgili sonuç çıkarma, belirsizlik, algılama modelleri, algılamayı eyleme bağlama, gerçek nesneler, kinematik, kontrol teorisi, kompleks dinamikler, düzenli bağlantılı yapılar, hareketli robotlar, hareket planlaması, algılayıcılar.

 

CSE 569 - Uzman Sistemler ve Bulanık Mantık Uzman sistem geliştirmek için gereken temel kavramlar. CLIPS, bilgi üretimi ve temsili (semantik ağlar, şemalar, kafesler), bulanık mantık, çıkarım metodları, belirsiz bilgilerden mantıksal çıkarım yapma ve kesin olmayan mantıksal çıkarım. Uzman sistem tasarımı, tasarım aşamaları ve hata çözümü. Dönem projesi ağırlıklı.

 

CSE 571 - Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları Veri iletimi temelleri, çoğullama, analog ve sayısal iletim, iletim ortamı, bilgisayar haberleşme mimarisi, veri haberleşme ağları, ISO OSI referans modeli, anahtarlama teknikleri, LAN protokolleri, veri bağı katmanı, çerçeveleme, akış kontrolü, hata kontrolü, kayan pencere protokolleri.Yüksek hızlı ağlar, ağ katmanı servisleri ve protokolleri, yol saptama, ağlararası iletişim, taşıma servisleri, açık sistemler, TCP/IP protokolü, sunuş ve uygulama katmanları.

 

CSE 572 - Yeni Nesil Ağlar Internet mimarileri ve protokoller, TCP/IP, temel işlemci-sunucu etkileşim modeli, bilgisayar ağları alanındaki son gelişmeler. Teorik altyapını yanında dönem projesi ağırlıklı.

 

CSE 573 - Bilgisayar Ağlarında İleri Konular Bilgisayar ağlarına genel bakış, taşıma katmanı (TCP), ağ katmanı (LS ve DV yol saptama algoritmaları, RIP,OSFP, BGP), link katmanı (Ethernet, CSMA/CD, PPP), Link görselleştirme (ATM and MPLS, VLAN), çokluortam ağları (RTSP, RTP, RTCP, SIP, H.323 ve QoS).

 

CSE 574 - Paralel İşleme Paralel mimariler, paralel programlama modelleri, mesaj geçirme modeli (PVM, MPI), paylaşılmış bellek modeli (OpenMP), veri paralel model, paralel algoritmalar ve uygulamalar, matris problemleri, sıralama/arama algoritmaları, grafik algoritmaları, paralel programların performans değerlendirmesi.

 

CSE 575 - Internet Teknolojileri ve Programlama İstemci tarafında programlama, sunucu tarafında programlama, ileri konular: arama motorları, web güvenliği, dağıtık hesaplama.

 

CSE 576 - Ağ Modelleme ve Analizi İletişim yolları ve prosedürler, ağ sistemlerinin tasarım ve modellenmesi, topolojik tasarım, bilgisayar ağlarının performans analizi, kuyruklama teorisi.

 

CSE 578 - Kablosuz Ağlar ve Mobil Sistemler Kablosuz ve mobil iletişime giriş, kablosuz ortamlar ve LAN, ara katman yazılımı temelleri, istemci-sunucu, özel amaçlı ve uçbirimden uçbirime bilişimsel model ara katman yazılımı, kısa mesafeli kablosuz iletişim için teknolojiler ve protokoller, WLAN ortama erişim, IP yönlendirme ve MANET yönlendirme algoritmaları, IP adresleme ve Mobil IP, Nomadic servisler, kablosuz LAN ve ağlarda güvenlik, Yer ve içerik farkındalı yaygın hesaplama, uydu ağları.

 

CSE 579 - Gömülü Çoklumedya Sistemleri TDM ve Yeni Nesil Ağların (NGN) mimari yapısı ve topolojik bileşenleri, TDM ve NGN Ağ Sistem Mühendisliği ve OAM Mühendisliği, Birleşik Haberleşme Ağları Altyapısı ve uygulamaları, Güvenlik ve Servis kalitesi uygulamaları, pratik uygulama ve projelere ağırlıklı.

 

CSE 581 - Bilgisayar Sistemlerinde Modelleme ve Simülasyon Operasyonel analiz, ayrık-olay ve süreç-yönelimli simulasyon, ayrık model gelişimi, Rastgele sayı üretimi, simulasyon sonuçları analizi, Markov’un zinciri, bilgisayar sistem simulasyonu, kuyruklama teorisi, kuyruklama ağları.

 

CSE 583 - İleri Bilgisayar Grafiği Bilgisayar grafiğinin temel kavramları, 2-B ve 3-B geometri, dönüşümler, eğri ve yüzeylerin temsili, 3-B nesne temsili, spline temsili, yapısal katı geometrisi, fraktallar, görselleştirme, görünür yüzey belirleme, ışın saçma metodu, yüzey görsel gerçekleme, aydınlatma, ışın izleme, renk modelleri, temel animasyon kavramları, OpenGL grafik kütüphanesi. Dönem projesi ağırlıklı.

 

CSE 584 - Sanal Gerçekliğe Giriş Sanal gerçekliğin tanımı, terminoloji, uygulama alanları, algılama sistemleri teorisi; duyu, görsel, işitsel, koku ve görme sistemleri ve sanal ortamlar, sanal ortamlar için donanım öğeleri, entegre sanal ortam sistemleri için yazılım ve donanım teknolojileri, sanal ortam yazılım tasarımı, sanal ortamların yaratılmasında kullanılan uygulama öğeleri: nesneler, davranışlar, modelleme, kullanıcı etkileşimi, tasarım konuları, kuşatım düzeyleri, performans ve kalite, etkileşim teknikleri.

 

CSE 585 - Makine Öğrenmesi Makina öğrenme teorisi, kavram öğrenme, karar verme ağaçları ile öğrenme, evrimsel ve yapay sinir ağları ile öğrenme, Bayes ve tümevarımsal öğrenme, güdümlü ve güdümsüz öğrenme, sınıflandırıcılar, pekiştirmeli öğrenme. Makina öğrenme tekniklerinin uygulama alanları.

 

CSE 586 - Algoritmalar ve Yöneylem Araştırması Eniyileme ve çizelgeleme problemleri için temel teknikler ve algoritmalar, ticari ve hizmet sektörlerinde uygulamalar, yöneylem araştırması ve yapay zeka alanlarından güncel yaklaşımlar ve algoritmalar.

 

CSE 587 - Görüntü İşleme Görüntü verisinin formları, görüntü girdisi, ekran üniteleri, gri ölçekli görüntü sayılaştırma ve işleme, grafikler, segmentasyon, projeksiyon, çok-seviyeli görüntüler, veri yapıları, kontur doldurma, inceltme algoritmaları, eğri oturtma, yüzey oturtma, çokgen kırpma, üç-boyutlu grafik.

 

CSE 588 - Bilgisayarlı Görü Üst düzey görme için gerekli veri yapıları ve temsili, nesne temsili ve açığa çıkarma, alan veri analizi, tanıma ve yorumlama için hareket kullanma, eşleme ve tanıma, görüntü işleme için diller ve mimariler, görme sistemleri,epipolar geometri, izdüşümsel geometri, homograf.

 

CSE 589 - Örüntü Tanıma Olasılık dağıtımı, bağlanım için doğrusal modeller, sınıflandırma için doğrusal modeler, yapay sinir ağları, kernel metodları, aralıklı kernel makinaları, grafiksel modeller, karışım modelleri, yaklaşık çıkarım, örnekleme metodları, sürekli gizli değişkenler, sıralı veriler, birleştirime metodları.

 

CSE 590 - Araştırma Semineri Öğrencinin master konusunda yapacağı ön araştırma, tarama, okuma seminer.

 

CSE 600 - Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans Tezi

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://cse.yeditepe.edu.tr/akademik/akademik-programlar/lisansustu/ders-aciklamalari/